Teton Pebbles, Wyoming

Teton Pebbles

Grand Teton National Park, Wyoming

August 2017